Uzyskujemy wymagane zezwolenia na transport odpadów

Od 2018 roku zmianie uległy przepisy związane z transportem odpadów. Przedsiębiorcy, którzy zajmowali się transportem odpadów musieli składać wniosek o wpis do rejestru, aby zachować wcześniejsze uprawnienia potwierdzane zezwoleniami. Po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru, nie ma konieczności uzyskiwania poszczególnych zezwoleń na transport odpadów. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat zezwoleń na transport odpadów, jak również na temat wpisów do BDO.

Uzyskiwanie zezwoleń a wpis do BDO

wymagane zezwolenie na transport odpadów a wpis do bdoWraz ze zmianą przepisów, podmioty transportujące odpady wytworzone przez siebie, nie podlegają wpisowi do BDO, nie muszą mieć także pozwolenia na transport odpadów. Natomiast podmioty transportujące odpady w ramach świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych, mogą wymagać wyłącznie wpisu do rejestru BDO. Wiele osób ma wątpliwości jak pozyskać wymagane zezwolenie na transport odpadów a wpis do bdo. Należy pamiętać, że w przypadku wpisu do BDO, należy go uzyskać przed rozpoczęciem świadczenia usług. Przedsiębiorcy zajmujący się transportem odpadów są zwolnieni z opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. W przypadku transportu odpadów, wniosek o wpis należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Ze względu na prowadzenie ewidencji odpadów drogą elektroniczną, konieczne jest potwierdzenie wygenerowane z BDO, które umożliwi weryfikację informacji znajdujących się w karcie przekazania odpadów z przewożonym ładunkiem. Istnieje także obowiązek niezwłocznego potwierdzania w BDO zakończenia prowadzenia transportu odpadów. Transportujący, który przejmuje odpad, ma możliwość edytowania daty, godziny oraz numeru rejestracyjnego środka transportu. Korzystna jest sytuacja, kiedy podmiot transportujący odpady posiada na wyposażeniu urządzenia z dostępem do łącza internetowego, umożliwiające na bieżąco potwierdzenie przyjęcia od posiadacza odpadów do transportu. Możliwe są jednak także wydruki papierowe.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach obowiązkowi wpisu do rejestru BDO nie podlegają osoby czy firmy transportujące wyłącznie wytworzone przez siebie odpady. Jednakże takich wytwórców obowiązują tak samo przepisy rozporządzenia dotyczące szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Do najważniejszych wymagań wynikających z rozporządzenia zalicza się odpowiednie oznakowanie oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego rodzaj odpadów.